2015, നവംബർ 21, ശനിയാഴ്‌ച

നിലച്ചുപോയ പുഴ

നീയുപേക്ഷിച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍
തേടിയവര്‍ വരും..
തീര്‍ച്ചയായുമവര്‍ വിലപേശും...

നീ പറയുക...
" ഒഴുക്കുനിലച്ചുപോയ ഒരു പുഴ മാത്രമാണുഞാന്‍..
കൈയിലൊന്നുമില്ലാത്തവള്‍"

എന്നിട്ടുമവര്‍ പോകുന്നില്ലെങ്കില്‍
രാത്രി വരാന്‍ പറയുക..
ചന്ദ്രന്‍ നിന്നിലേക്കിറ്റിച്ച നിലാവെ കൊടുത്തയക്കുക...

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ: