2015, നവംബർ 8, ഞായറാഴ്‌ച

നമ്മൾ ചുംബിക്കുമ്പോൾ മാത്രം!

നമ്മൾ ചുംബിക്കുമ്പോൾ മാത്രം.....

പിടി വിട്ടു പെയ്യുന്ന മഴ
(പ്രണയച്ചൂരു തണുപ്പിക്കാനുള്ള
" സൈക്ലോണി "ക്കൽ മൂവേ! )

ചുവന്നു പോകുന്ന ചെറിമരങ്ങൾ
(ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടോ,
ഒക്ടേവിയ പാസ്?!)

മുറിയിലെ കാറ്റ് നിശബ്ദമാകും.
(നമുക്ക് പരസ്പരം ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ കേൾക്കാനായുള്ള ഉൾവലിയൽ..)

1 അഭിപ്രായം: