2015, നവംബർ 5, വ്യാഴാഴ്‌ച

നീ....

ചുണ്ടുകളാൽ
നീയെന്റെ മുറിവുകൾ
തുന്നിക്കെട്ടുന്നു.


മുറിഞ്ഞുപോയ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്
മറവിയെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു...


കണ്ണുകളെ എൻനേർക്ക്
അമ്പെയ്യാൻ വിട്ടുനീ ചിരിക്കുന്നു...!


തനിക്കിതിതുവരെ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന്
മഴ ജനൽപ്പാളി മേൽ മുഖമമര്‍ത്തുന്നതുവരെ..!

1 അഭിപ്രായം: