2015, ഡിസംബർ 17, വ്യാഴാഴ്‌ച

ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത്

ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത്
----------------------------
ചുറ്റിലുമുളള
ചുവന്ന കണ്ണുകളിൽ നിന്ന്
ഞങ്ങളെയെപ്പോഴും
ഒളിപ്പിച്ചു നിർത്തുമായിരുന്നു
ഒരു മേഘം
.......
നമുക്കായ് മാത്രം
രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിലൂടെ
സഞ്ചരിച്ചയതിനെ നീ
'ന്യൂട്ടൺ' എന്നു പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു.

നിന്റെ നിശ്വാസങ്ങളുടെ ചൂടേറ്റ്
ഒരു ദിനം ന്യൂട്ടൺ ഉണർന്നു പറഞ്ഞു:

"നിങ്ങൾ മുറിവും ചോരയും പോലെ
പ്രണയിക്കുകയും
കാറ്റും മഴയും പോലെ
രമിക്കുകയും
കടലും തീരവും പോലെ
പറ്റിച്ചേരുകയും ചെയ്യും.
നിങ്ങളുടെ സീൽക്കാരങ്ങൾക്ക്
ഇടിമിന്നലുകൾ തുണയായിരിക്കും "

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: