2014, ഓഗസ്റ്റ് 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

വീണ്ടും മഴ
മഴയുടെ ഒളിനോട്ടങ്ങള്‍, പകര്‍ന്നാട്ടങ്ങള്‍
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കണ്മൂടി മഴ ഭൂമിയെ ചുംബിക്കുന്നു
നിലാവുകുടിച്ച് ഉന്മത്തയായ ഭൂമി
രാത്രി(ധാത്രി)യുടെ ചുണ്ണാമ്പുപല്ലുകളിലേക്ക് മഴയുടെ രസം...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: