2015, ഫെബ്രുവരി 4, ബുധനാഴ്‌ച

കളി


ഞാന്‍ നിന്നോടു:

'പൊട്ട്?'
'തൊട്ടു'


'പാട്ട്?'
'പാടി'


'വെളിച്ചം?'
'കെടുത്തി.'


'ഉമ്മ?'
'വച്ചു'


നീയെന്നോടു:

'കണ്ണ്?'
'നിറച്ചു'


'കാത്?'
'അടച്ചു'


'തോട്?'
'പൊഴിച്ചു'.


'ഓര്‍മ്മ?' 
'വറ്റി'

'സമയം?'
'തെറ്റി'


ഞങ്ങള്‍
അങ്ങനെ
കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു....

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: